Pravidlá súťaže o vypracovanie projektu na rekuperačnú jednotku Dantherm Residential – KLIMAVEX blog

Pravidlá súťaže o vypracovanie projektu na rekuperačnú jednotku Dantherm Residential

1. Názov súťaže

Názov propagačnej súťaže je ,,SÚŤAŽ O 3x PROJEKT REKUPERÁCIE ZADARMO S FANPAGE KLIMAVEX a.s.“. Cieľom organizovania uvedenej spotrebiteľskej súťaže je rozšíriť všeobecné povedomie o vetraní s rekuperáciou tepla pomocou rekuperačných jednotiek Dantherm Residential a podporiť fanúšikovskú stránku KLIMAVEX a.s. na Facebooku.

2. Organizátor súťaže

Propagačnú súťaž „SÚŤAŽ O 3x PROJEKT REKUPERÁCIE ZADARMO S FANPAGE KLIMAVEX a.s.“ organizuje spoločnosť KLIMAVEX a.s. so sídlom Alejová 2, 040 11 Košice – mestská časť Juh, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v odd. Sa, vložka 1536/V (ďalej len „organizátor“). Súťaž sa riadi výlučne týmito pravidlami, ktoré popisujú práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá súťaže (ďalej len „súťaž“).

3. Poskytovateľ výhier

Poskytovateľom výhry je spoločnosť KLIMAVEX a.s.. Výhry sú v ďalšom texte označené slovom výhra alebo cena v adekvátnom gramatickom tvare.

4.Všeobecné pokyny

Účastník sa zaväzuje dodržiavať podmienky tejto súťaže. Ak spoločnosť zistí, že boli porušené podmienky účasti v súťaži, má právo účastníka zo súťaže diskvalifikovať.

5. Trvanie spotrebiteľskej súťaže

Do propagačnej súťaže je možné zapojiť sa od 22.11.2021 do 17.12.2021 a prebieha na oficiálnej fanúšikovskej stránke spoločnosti KLIMAVEX a.s. na Facebooku (https://www.facebook.com/klimavex/). Súťažiaci sú o súťaži informovaní prostredníctvom sociálnej siete Facebook.

6. Pravidlá súťaže

6.1 Do súťaže o projekt rekuperácie zadarmo a zľavu -25% na rekuperačnú jednotku Dantherm Residential sa môže zapojiť každý užívateľ Facebooku tak, že do komentára priamo pod súťažný príspevok (NIE pod zdieľané príspevky) správne odpovie na súťažnú otázku: Akú maximálnu tepelnú účinnosť v % dosahujú rekuperačné jednotky Dantherm Residential?

6.2 Do súťaže sa môže každý užívateľ zapojiť len raz. Duplicitné komentáre nebudú brané do úvahy.

6.3 Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci organizátora, ani ich rodinní príslušníci. Takíto súťažiaci nebudú zaradení do súťaže.

6.4  Výhercov súťaže vyžrebuje organizátor súťaže, a to náhodným žrebom spomedzi všetkých správnych odpovedí, ktoré pod príspevkom budú do dátumu ukončenia propagačnej súťaže.

7. Výhry / ceny

7.1 Výhrou v súťaži je projekt na rekuperáciu zadarmo a zľava -25% na rekuperačnú jednotku Dantherm Residential. Žrebujú sa celkovo traja výherci, ktorí budú mať nárok na jeden projekt a zľavu na jedno zariadenie.

7.2 Vyhlásenie víťaza súťaže prebehne dňa 17.12.2021.

7.3 Výhercov bude na sociálnej sieti kontaktovať facebooková stránka KLIMAVEX a.s. označením v komentári alebo v príspevku alebo súkromnou správou.

7.4 Podrobné informácie o výhre a jej prevzatí sa s výhercami dohodnú v bližšej komunikácii prostredníctvom súkromných správ alebo e-mailu.

7.5 Výhra je nevymeniteľná a nemožno ju vymeniť za hotovosť ani inú formu kompenzácie.

8. Odovzdanie výhry

Organizátor si pred odovzdaním výhry vyhradzuje právo vyzvať výhercu k preukázaniu skutočnosti, že je osobou, ktorá bola vyžrebovaná. V sporných prípadoch si organizátor vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou. Výhra bude výhercovi odovzdaná osobne alebo zaslaním poštou.

9. Zodpovednosť organizátora súťaže

Na výhry nevzniká právny nárok. V zmysle ustanovenia § 845 Občianskeho zákonníka v platnom znení nemožno výhry vymáhať a to ani prostredníctvom súdu. Výherca nemôže postúpiť výhru na inú osobu. Organizátor nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou v súťaži. Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými spotrebiteľom, účastníkom alebo výhercom, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry.

Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť telefónnych liniek, emailových kont a zariadení, za poštové služby ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje priamo sám. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za prípadnú stratu, poškodenie či zničenie výhry alebo nesprávne doručenie výhry spôsobené nepresnou poštovou adresou a poštovou prepravou na adresu výhercu. Nebezpečenstvo škody na hlavných výhrach prechádza na výhercu okamihom ich prevzatia. Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody v súvislosti s užívaním výhier.

10. Osobné údaje a osobnostné práva

Každý účastník tejto súťaže dáva svoj bezvýhradný súhlas na použitie a spracovanie osobných údajov poskytnutých pre túto súťaž ako aj bezvýhradné použitie fotografického a video materiálu zhotoveného pri odovzdávaní výhry na ďalšie reklamné a propagačné účely organizátora súťaže, ako aj pre spolupracujúce subjekty v tejto súťaži. Poskytnutie údajov je dobrovoľné. Osobné údaje účastníkov súťaže budú použité v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších zmien. Účastník súťaže zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé. Účastník súťaže zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že bol organizátorom oboznámený s podmienkami spracúvania svojich osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov. Účastník súťaže súhlasí s pravidlami tejto súťaže a tieto bude dodržiavať. Výherca zapojením sa do súťaže udeľuje svoj súhlas na bezplatné poskytnutie alebo zverejnenie svojich osobných údajov a fotografie resp. ďalších zvukových a obrazových záznamov organizátorom súťaže v rozsahu: meno, priezvisko, bydlisko na propagačné, reklamné a marketingové účely spojené s vyhodnotením súťaže a propagáciou organizátora a jeho služieb, tieto ďalej uverejňovať a šíriť v masmédiách, v hromadných informačných prostriedkoch a iných audio, foto a video materiáloch.

11. Dane

Usporiadateľ nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

12. Osobitné ustanovenia

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto spotrebiteľskej súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo z dôvodov hodných osobitného zreteľa kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť spotrebiteľskú súťaž. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie
organizátora súťaže konečné a záväzné. Ak sa organizátor súťaže dozvie, že výherca na účely súťaže poskytol nepravdivé údaje alebo informácie, organizátor súťaže bude oprávnený vylúčiť takéhoto výhercu zo súťaže, pričom jeho nárok na výhru tým zaniká. Na propagačnú spotrebiteľskú súťaž sa vzťahujú ustanovenia § 3 ods. 5 Zákona č.171/2005 Z.z. o hazardných hrách a zmene a doplnení niektorých zákonov.