KLIMAVEX blog – Autor je dlhoročným a skúseným dodávateľom, predajcom a poskytovateľom služieb v oblasti vzduchotechniky, chladenia a odvlhčovania na Slovensku.

DanX CF – Zoznámte sa !

Spoločnosť Dantherm rozširuje svoju radu bazénových odvlhčovacích a vetracích jednotiek o nový model  – DanX CF.

DanX CF pracuje s najnovšími technológiami, ktoré umožňujú dosahovať vysoké hodnoty rekuperácie tepla vďaka vysokoúčinnému protiprúdovému rekuperátoru s nízkou tlakovou stratou. Jednotka poskytuje komfort s nízkou spotrebou energie a je dostupná v rôznych výkonových veľkostiach so vzduchovým výkonom 4500 až 32000 m3/h.

Nová jednotka DanX CF je vhodná na inštaláciu do rezidenčných, komerčných priestorov, ale aj do veľkých plaveckých arén alebo vodných parkov. Umožňuje využívanie až 100% vonkajšieho vzduchu s úrovňou rekuperácie tepla až do 95%. Nízkoenergetické EC motory ventilátorov zaisťujú čo najnižšie prevádzkové náklady.

Jednotka DanX CF je navrhnutá pre jednoduchú inštaláciu vďaka vopred predpripravenej regulácii (elektroinštalácia, snímače, pohony…). Tajomstvo nízkych nákladov sa skrýva aj v prepracovanom ovládacom systéme jednotky. Na displeji je možné ľahko skontrolovať aktuálny stav systému a upraviť nastavenia pre optimálny chod jednotky.

Kľúčové vlastnosti DanX CF:

 • Nízke prevádzkové náklady vďaka energeticky úspornému dizajnu
 • Účinnosť rekuperácie tepla až 95%
 • Odolnosť voči korózii zaisťujúca dlhú životnosť
 • Flexibilná inštalácia s rôznymi možnosťami pripojenia

Máte otázky?
Neváhajte nás kontaktovať. Všetky otázky Vám radi zodpovieme.

info@klimavex.sk

www.klimavex.sk

Pravidlá súťaže o vypracovanie projektu na rekuperačnú jednotku Dantherm Residential

1. Názov súťaže

Názov propagačnej súťaže je ,,SÚŤAŽ O 3x PROJEKT REKUPERÁCIE ZADARMO S FANPAGE KLIMAVEX a.s.“. Cieľom organizovania uvedenej spotrebiteľskej súťaže je rozšíriť všeobecné povedomie o vetraní s rekuperáciou tepla pomocou rekuperačných jednotiek Dantherm Residential a podporiť fanúšikovskú stránku KLIMAVEX a.s. na Facebooku.

2. Organizátor súťaže

Propagačnú súťaž „SÚŤAŽ O 3x PROJEKT REKUPERÁCIE ZADARMO S FANPAGE KLIMAVEX a.s.“ organizuje spoločnosť KLIMAVEX a.s. so sídlom Alejová 2, 040 11 Košice – mestská časť Juh, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v odd. Sa, vložka 1536/V (ďalej len „organizátor“). Súťaž sa riadi výlučne týmito pravidlami, ktoré popisujú práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá súťaže (ďalej len „súťaž“).

3. Poskytovateľ výhier

Poskytovateľom výhry je spoločnosť KLIMAVEX a.s.. Výhry sú v ďalšom texte označené slovom výhra alebo cena v adekvátnom gramatickom tvare.

4.Všeobecné pokyny

Účastník sa zaväzuje dodržiavať podmienky tejto súťaže. Ak spoločnosť zistí, že boli porušené podmienky účasti v súťaži, má právo účastníka zo súťaže diskvalifikovať.

5. Trvanie spotrebiteľskej súťaže

Do propagačnej súťaže je možné zapojiť sa od 22.11.2021 do 17.12.2021 a prebieha na oficiálnej fanúšikovskej stránke spoločnosti KLIMAVEX a.s. na Facebooku (https://www.facebook.com/klimavex/). Súťažiaci sú o súťaži informovaní prostredníctvom sociálnej siete Facebook.

6. Pravidlá súťaže

6.1 Do súťaže o projekt rekuperácie zadarmo a zľavu -25% na rekuperačnú jednotku Dantherm Residential sa môže zapojiť každý užívateľ Facebooku tak, že do komentára priamo pod súťažný príspevok (NIE pod zdieľané príspevky) správne odpovie na súťažnú otázku: Akú maximálnu tepelnú účinnosť v % dosahujú rekuperačné jednotky Dantherm Residential?

6.2 Do súťaže sa môže každý užívateľ zapojiť len raz. Duplicitné komentáre nebudú brané do úvahy.

6.3 Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci organizátora, ani ich rodinní príslušníci. Takíto súťažiaci nebudú zaradení do súťaže.

6.4  Výhercov súťaže vyžrebuje organizátor súťaže, a to náhodným žrebom spomedzi všetkých správnych odpovedí, ktoré pod príspevkom budú do dátumu ukončenia propagačnej súťaže.

7. Výhry / ceny

7.1 Výhrou v súťaži je projekt na rekuperáciu zadarmo a zľava -25% na rekuperačnú jednotku Dantherm Residential. Žrebujú sa celkovo traja výherci, ktorí budú mať nárok na jeden projekt a zľavu na jedno zariadenie.

7.2 Vyhlásenie víťaza súťaže prebehne dňa 17.12.2021.

7.3 Výhercov bude na sociálnej sieti kontaktovať facebooková stránka KLIMAVEX a.s. označením v komentári alebo v príspevku alebo súkromnou správou.

7.4 Podrobné informácie o výhre a jej prevzatí sa s výhercami dohodnú v bližšej komunikácii prostredníctvom súkromných správ alebo e-mailu.

7.5 Výhra je nevymeniteľná a nemožno ju vymeniť za hotovosť ani inú formu kompenzácie.

8. Odovzdanie výhry

Organizátor si pred odovzdaním výhry vyhradzuje právo vyzvať výhercu k preukázaniu skutočnosti, že je osobou, ktorá bola vyžrebovaná. V sporných prípadoch si organizátor vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou. Výhra bude výhercovi odovzdaná osobne alebo zaslaním poštou.

9. Zodpovednosť organizátora súťaže

Na výhry nevzniká právny nárok. V zmysle ustanovenia § 845 Občianskeho zákonníka v platnom znení nemožno výhry vymáhať a to ani prostredníctvom súdu. Výherca nemôže postúpiť výhru na inú osobu. Organizátor nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou v súťaži. Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými spotrebiteľom, účastníkom alebo výhercom, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry.

Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť telefónnych liniek, emailových kont a zariadení, za poštové služby ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje priamo sám. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za prípadnú stratu, poškodenie či zničenie výhry alebo nesprávne doručenie výhry spôsobené nepresnou poštovou adresou a poštovou prepravou na adresu výhercu. Nebezpečenstvo škody na hlavných výhrach prechádza na výhercu okamihom ich prevzatia. Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody v súvislosti s užívaním výhier.

10. Osobné údaje a osobnostné práva

Každý účastník tejto súťaže dáva svoj bezvýhradný súhlas na použitie a spracovanie osobných údajov poskytnutých pre túto súťaž ako aj bezvýhradné použitie fotografického a video materiálu zhotoveného pri odovzdávaní výhry na ďalšie reklamné a propagačné účely organizátora súťaže, ako aj pre spolupracujúce subjekty v tejto súťaži. Poskytnutie údajov je dobrovoľné. Osobné údaje účastníkov súťaže budú použité v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších zmien. Účastník súťaže zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé. Účastník súťaže zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že bol organizátorom oboznámený s podmienkami spracúvania svojich osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov. Účastník súťaže súhlasí s pravidlami tejto súťaže a tieto bude dodržiavať. Výherca zapojením sa do súťaže udeľuje svoj súhlas na bezplatné poskytnutie alebo zverejnenie svojich osobných údajov a fotografie resp. ďalších zvukových a obrazových záznamov organizátorom súťaže v rozsahu: meno, priezvisko, bydlisko na propagačné, reklamné a marketingové účely spojené s vyhodnotením súťaže a propagáciou organizátora a jeho služieb, tieto ďalej uverejňovať a šíriť v masmédiách, v hromadných informačných prostriedkoch a iných audio, foto a video materiáloch.

11. Dane

Usporiadateľ nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

12. Osobitné ustanovenia

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto spotrebiteľskej súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo z dôvodov hodných osobitného zreteľa kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť spotrebiteľskú súťaž. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie
organizátora súťaže konečné a záväzné. Ak sa organizátor súťaže dozvie, že výherca na účely súťaže poskytol nepravdivé údaje alebo informácie, organizátor súťaže bude oprávnený vylúčiť takéhoto výhercu zo súťaže, pričom jeho nárok na výhru tým zaniká. Na propagačnú spotrebiteľskú súťaž sa vzťahujú ustanovenia § 3 ods. 5 Zákona č.171/2005 Z.z. o hazardných hrách a zmene a doplnení niektorých zákonov.

Sauermann

riešenia pre riadenie odvodu kondenzátu

Už 45 rokov skupina Sauermann Group navrhuje, vyrába a distribuuje výrobky určené pre priemyselné a HVAC trhy.

Skupina sa konkrétne zameriava na detekciu, meranie a riadenie kvality vnútorného ovzdušia (IAQ).

V sortimente spoločnosti KLIMAVEX nájdete nasledovné riešenia pre odvod kondenzátu v prípadoch, kde nie je možné využiť samospád:

Si – 27 miničerpadlo


Si – 27 miničerpadlo

Miničerpadlo Si-27 slúži na odvod kondenzátu z nástenných alebo parapetných klimatizačných jednotiek, prípadne fancoilov, s výkonom do 20kW. Vďaka kompaktným rozmerom umožňuje jednoduchú skrytú montáž do zadnej časti jednotky. Zaručuje maximálnu spokojnosť a to vďaka nízkej hlučnosti a jednoduchej inštalácii. Max. prietok je 20l/h. El. napájanie 230V/1f/50Hz, príkon 14W, IP20.


Si-30 a Si-33 miničerpadlá


Si-30 a Si-33 miničerpadlá

Miničerpadlá Si-30 a Si-33 sú vybavené montážnou konzolou, ktorá umožňuje ich inštaláciu na akékoľvek miesto – na stenu, potrubie alebo napríklad do zníženého stropu. Obsahujú antisifón (vďaka čomu sa u nich eliminuje riziko sifónového efektu) a taktiež kábel s bezpečnostným kontaktom. Max. prietok u modelu Si-30 je 20l/h, u modelu Si-33 je 30l/h. El. napájanie 230V/1f/50Hz, príkon 14W, IP20 u modelu Si-30 a 21W, IP20 u modelu Si-33.


DELTA PACK – súprava s rohovým čerpadlom a žľabom pre nástennú klimatizačnú jednotku

Delta Pack

Súprava DELTA PACK slúži na skryté riešenie odvodu kondenzátu pomocou čerpadla umiestneného v žľabe vedľa jednotky. Súprava obsahuje široký žľab 80x60mm (dĺžka 750mm) pre ľahkú inštaláciu potrubia vedľa jednotky, 90° koleno s hlukovou izoláciou, montážne príslušenstvo a rohové čerpadlo Si-10 UNIVERS’L (extra tiché, len 22dB(A)).


Si-10 UNIVERS’L univerzálne rohové čerpadlo

Si-10 UNIVERS’L univerzálne rohové čerpadlo

Univerzálne rohové čerpadlo Si-10 UNIVERS`L je vďaka svojim kompaktným rozmerom ideálnym skrytým riešením odvodu kondenzátu s umiestnením čerpadla do kolena žľabu. Max. prietok je 20l/h. Súčasťou dodávky je antisifón a taktiež kábel s bezpečnostným kontaktom. El. napájanie 230V/1f/50Hz, príkon 14W, IPX4.

OMEGA PACK – súprava s plochým piestovým čerpadlom a krytom pre nástennú klimatizačnú jednotku

Omega Pack

Súprava OMEGA PACK slúži na skryté riešenie odvodu kondenzátu pomocou čerpadla pod jednotkou. Obsahuje kryt s antivibračnými držiakmi pre osadenie čerpadla, montážne príslušenstvo a ploché piestové čerpadlo Si-20.


Si-20 ploché piestové čerpadlo

Si-20 ploché piestové čerpadlo

Ploché piestové čerpadlo Si-20 sa môže montovať do zadnej časti klimatizačných jednotiek alebo do žľabov. Max. prietok je 20l/h. Súčasťou dodávky je antisifón a taktiež kábel s bezpečnostným kontaktom. El. napájanie 230V/1f/50Hz, príkon 14W, IP20.


Si-83 vysokovýkonné odstredivé čerpadlo

Si-83 vysokovýkonné odstredivé čerpadlo

Odstredivé čerpadlo Si-83 sa používa pre chladiace vitríny resp. odvod väčšieho objemu kondenzátu. Jeho univerzálnosť a jednoduchosť použitia je daná 6 vstupmi pre kondenzát, zabudovanou 2 litrovou nádržou, maximálnym prietokom až 700l/h, vysokým krytím IP44 a nízkou výškou tela (len 129 mm). Navyše umožňuje jednoduchšiu montáž a údržbu pomocou mobilnej aplikácie Si-83 MobileApp (Android / iOS).


Si-2052 súprava na výmenu odstredivého čerpadla

Si-2052 súprava na výmenu odstredivého čerpadla

Odstredivé čerpadlo SI 2052 je určené na výmenu čerpadiel v kazetových klimatizačných jednotkách. Je kompatibilné s väčšinou štandardizovaných riešení, obsahuje plavák a dvojžilové pripojenie. Maximálny prietok je 100l/h pri výtlačnej výške 200mm. El. napájanie 230V/1f/50Hz, príkon 14W, IP20.


Si-1931 membránové čerpadlo

Si-1931 membránové čerpadlo

Membránové čerpadlo Si-1931 slúži na odvod kondenzátu z chladiacich vitrín. Vďaka svojmu ultraplochému profilu s výškou len 80mm, je možné ho ľahko integrovať do rôznych aplikácií. Max. prietok je 700l/h. El. napájanie 230V/1f/50Hz, príkon 132W, IP20.

CASALS – špecialista na komerčné a priemyselné ventilátory

Určite ste už počuli o španielskom výrobcovi ventilátorov CASALS. Talianska spoločnosť Vortice, ktorú dlhodobo výhradne zastupujeme a distribuujeme
na našom trhu, sa stala 100% majiteľom tejto spoločnosti. Vďaka tomu Vám môžeme ponúknuť rozšírený sortiment výrobkov v oblasti priemyselného vetrania.

Španielska spoločnosť Casals bola založená v roku 1881 a už 140 rokov
sa špecializuje na výrobu komerčných a priemyselných ventilátorov.

Produktový rad obsahuje viac než 100 typov ventilátorov. V portfóliu produktov sú axiálne, radiálne vysokotlakové / stredotlakové / nízkotlakové, strešné, skriňové opláštené, potrubné, posuvné JET ventilátory a ďalšie. V tomto článku sa dozviete o hlavných charakteristikách jednotlivých typov ventilátorov Casals.

Axiálne ventilátory

Axiálne ventilátory sú dostupné s rôznymi typmi opláštenia – s čiastočným alebo celkovým prekrytím, s hranatým opláštením, či integrovanou klapkou a mriežkou. Inštalácia týchto ventilátorov môže byť potrubná alebo nástenná. Vzduchový výkon dosahuje až 135 000 m3/h. Môžu byť vybavené AC alebo EC motorom s priamym alebo remeňovým pohonom. Lopatky týchto ventilátorov sú z rôznych materiálov – od polypropylénových alebo polyamidových, ktoré sú spevnené skleneným vláknom, až po hliníkové alebo nerezové (AISI 430).

HJBM PLUS
HMA EVO EEC

Radiálne nízkotlakové ventilátory

Radiálne nízkotlakové ventilátory sú neopláštené a používajú sa predovšetkým na zabudovanie do VZT sekcií, či potrubí. Vzduchový výkon týchto ventilátorov dosahuje 62 500 m3/h. Materiál lopatiek je zhotovený buď z polyamidu, ktorý je vystužený skleneným vláknom alebo z pozinkovanej ocele. V závislosti od materiálu sú tieto ventilátory vhodné aj pre vyššie teploty – do 130°C. Radiálne nízkotlakové ventilátory majú buď AC alebo EC motor. Môžu byť s priamym alebo remeňovým pohonom.

BST – M

Radiálne stredotlakové ventilátory

Radiálne stredotlakové ventilátory s AC motorom majú vzduchový výkon
až do 140 000 m3/h. Tieto ventilátory majú kruhové nasávanie
a výfuk kruhového alebo štvorcového tvaru. Ich prevedenie je vo forme „slimáka“ – špirálová skriňa s rôznymi materiálovými prevedeniami – lakovaná pozinkovaná oceľ, nerezová oceľ a zváraná konštrukcia. Tieto modely sú tiež dostupné v plastovom prevedení, ktoré je vhodné aj pre odsávanie chemických látok.

PRESTUR

Radiálne vysokotlakové ventilátory

Radiálne vysokotlakové ventilátorys AC motorom majú obdobný tvar
ako stredotlakové ventilátory – vo forme „slimáka“. Ich vzduchový výkon dosahuje 33 000 m3/h a dostupný tlak až 20 000 Pa. Obežné kolesá ventilátorov majú rovné/ priame lopatky pre odsávanie jemných nečistôt. Ventilátory majú buď priamy nebo remeňový pohon.

AAVG/N

Strešné ventilátory

Strešné ventilátory sa najčastejšie používajú na odvetrávanie skladov a priemyselných objektov. Dostupné sú vo dvoch prevedeniach – axiálne a radiálne. Tieto ventilátory majú buď horizontálny alebo verikálny výfuk. Vzduchový výkon sa pohybuje medzi 750 až 25 000 m3/h. Povrchové úpravy krytov strešných ventilátorov môžu byť v rôznych prevedeniach (hliník, pozinkovaná oceľ s práškovým lakovaním, sklenené vlákno, ABS, nerezová oceľ AISI 304/316).

CTH-4

Skriňové opláštené ventilátory

Ďalšou skupinou ventilátorov sú skriňové opláštené ventilátory, ktoré sú dostupné, rovnako ako strešné ventilátory, v dvoch prevedeniach – axiálne a radiálne. Opláštenie má štvorcový alebo obdĺžnikový tvar. Tieto ventilátory sú buď s priamym alebo remeňovým pohonom. Skriňové opláštené ventilátory sú vybavené jedným alebo dvoma paralelnými lopatkovými kolesami vedľa seba. Tento druh ventilátorov môže mať AC alebo EC motor (0-10V). Vzduchový výkon sa pohybuje medzi 1 000 až 50 000 m3/h.

Potrubné ventilátory

Potrubné ventilátorys AC motorom majú dozadu zahnuté oceľové lopatky
a napájajú sa na kruhové potrubie. Poskytujú vzduchový výkon až do
25 000 m3/h. Motory ventilátorov majú buď priamy pohon (max. teplota vzdušniny 60°C) alebo remeňový pohon (max. teplota vzdušniny 110°C).

HMR

Posuvné JET ventilátory

Posuvné JET ventilátory sa používajú na vetranie hromadných garáží. Delia sa na dva druhy – impulzné (axiálne) a indukčné (radiálne). Tieto ventilátory môžu mať buď AC nebo EC motor a môžu byť 1-otáčkové alebo 2-otáčkové.  Vzduchový výkon týchto ventilátorov dosahuje 9 500 m3/h a maximálna teplota vzdušniny môže byť až 60°C.

JF

Prevedenie pre špeciálne aplikácie (ATEX, požiarne)

Axiálne, radiálne, strešné aj skriňové opláštené ventilátory, je možné dodať aj v prevedení ATEX (do výbušného prostredia) alebo pre požiarne odvetranie s rôznou triedou požiarnej odolnosti (F200/2h, F300/2h, F400/2h).

S výberom najlepšieho riešenia pre Váš projekt Vám radi pomôžeme.
Pre viac informácii o produktoch od španielskej spoločnosti Casals navštívte nasledovný odkaz: https://klimavex.sk/vetranie/casals/ 

Rôzne aplikácie produktov Casals môžete tiež nájsť na webových stránkach výrobcu CASALS.

NOVÉ nízkohlučné potrubné ventilátory Vortice LINEO QUIET

Talianska spoločnosť Vortice, ktorá sa špecializuje na produkty zaisťujúce vyšší komfort pre používateľov (vetranie, čistenie vzduchu, výrobky pre hygienu), uviedla na trh nové nízkohlučné potrubné ventilátory
LINEO QUIET s AC a EC motormi.

Rad LINEO QUIET s AC a EC motormi sa vyznačuje použitím špeciálne tvarovaných komponentov a hlukovo-izolačného materiálu, ktorý je plne integrovaný do opláštenia a optimalizovaný na minimalizáciu emisií hluku ventilátora do okolia. Vysokoúčinný motor, prepracovaný profil vrtule, vylepšený usmerňovač prietoku a korektor prietoku ogiválneho tvaru, pracujú v dokonalej synergii, čím optimalizujú prúdenie vzduchu vo ventilátore, redukujú prítomnosť turbulencií, maximalizujú výkon, zvyšujú účinnosť a dokonale minimalizujú hlučnosť.

Výrobky radu LINEO QUIET s AC motorom sú v závislosti od veľkosti vybavené  2-otáčkovými alebo 3-otáčkovými motormi. Ich hmotnosť sa pohybuje od 3,6kg do 28,3kg.

Produkty radu LINEO QUIET ES sa líšia od radu LINEO QUIET použitím vysokoúčinných elektronicky riadených 2-otáčkových EC motorov (s nízkou spotrebou). Jednotlivé otáčky možno nastaviť pri inštalácii. Alternatívne môžu pracovať ako 1-otáčkové, s riadením výkonu cez signál 0-10V.

Spoznajte výhody a jednoduchosť montáže týchto výkonných nízkohlučných potrubných ventilátorov, využívajúcich špičkové technológie útlmu hluku (usmerňovač a ogiválny korektor prietoku vzduchu, tlmiče na báze Helmholtzovho rezonátora, konvergentné a divergentné elementy):

Viac informácií o ventilátoroch LINEO QUIET sa dozviete u našich obchodníkov alebo sa môžete dočítať v priloženom katalógu. S výberom vhodného ventilátora vám radi pomôžeme.

Na stiahnutie: KATALÓG LINEO QUIET

Nová jednotka Etherea XKE s technológiou filtrácie nanoe™ X Mark 2

Inteligentné riešenie, vďaka ktorému udržíte svoju domácnosť čistú, príjemnú a útulnú.

Spoločnosť Panasonic predstavila novú jednotku Etherea generácie XKE, ktorá v sebe ukrýva hneď niekoľko vylepšení:

1. Vysoká účinnosť

Špičková energetická účinnosť až A+++ pri vykurovaní a chladení, pričom sezónna účinnosť SEER bola vylepšená až na hodnotu 9,5!

Prezrieť produkty: https://bit.ly/3fJiamF

2. Aerowings 2.0

Technológia Aerowings 2.0 (u veľkostí 25, 35, 42) od spoločnosti Panasonic sa skladá z dvoch nezávislých automatických výfukových klapiek, ktoré koncentrujú prúd vzduchu pri chladení a vykurovaní a zabezpečujú jeho rovnomernú distribúciu po celej miestnosti. Vďaka zväčšenej doplnkovej klapke, ktorá má oproti bežným konštrukčným riešeniam viac ako dvojnásobnú hĺbku (až 72mm), dokáže jednotka presne smerovať vzduch tam, kam potrebuje.

Okrem lepšieho usmernenia vzduchu, zaisťuje nové umiestnenie hlavnej klapky aj prevenciu kondenzácie, pretože medzi klapkou a krytom jednotky už nie je žiadna medzera.

Okrem toho je jednotka vybavená ventilátorom so zväčšeným priemerom, čím dosahuje dostatočne silný prúd vzduchu pri veľmi nízkej hlučnosti.

SPRCHOVÉ CHLADENIE

Technológia Aerowings 2.0 ponúka vylepšenú funkciu sprchového chladenia (podobné Coanda efektu), ktorá pri chladení rovnomerne usmerňuje prúd vzduchu smerom k stropu a dosahuje tak príjemné ochladenie celej miestnosti. Ochladený vzduch tak bude pomaly padať od stropu do spodnej časti miestnosti, namiesto priameho vyfukovania ochladeného vzduchu do priestoru.

Prezrieť produkty: https://bit.ly/3fJiamF

DIFÚZNE VYKUROVANIE

Naopak, pri vykurovaní smeruje technológia Aerowings 2.0 vyfukovaný prúd vzduchu smerom nadol, čím dosahuje podobný účinok, ako podlahové vykurovanie, kedy ohrievaný vzduch stúpa zdola nahor a prirodzene napĺňa celú miestnosť.

Prezrieť produkty: https://bit.ly/3fJiamF

Niečo navyše 💡

Na diaľkovom ovládači je možné uložiť umiestnenie vnútornej jednotky, čím sa vzduch automaticky nasmeruje do stredu miestnosti.

Prezrieť produkty: https://bit.ly/3fJiamF

3. Kvalita vzduchu

Jednotky Etherea sú vybavené vysokoúčinnou filtráciou vzduchu pomocou technológie nanoeTM X mark 2, s výhodami hydroxylových radikálov (ktorá odstraňuje pachy, zabraňuje množeniu baktérií, plesní a alergénov) a s potvrdeným inhibičným účinkom aj na nový koronavírus (SARS-CoV-2).

Ako udržuje technológia nanoeTM X čistý a zdravý vzduch?

NanoeTM X zachytáva baktérie, ktorým vygenerované OH radikály následne odoberú vodík a transformujú ho na vodu, čím potláčajú ich bakteriálnu aktivitu. Za 1 sekundu dokáže technológia nanoeTM X Mark 2 vyprodukovať až 9,6 mld. OH radikálov. Nanočastice obsahujú v sebe 1000x viac vlhkosti, ako negatívne ióny (generované pri filtrácii pomocou ionizácie), čo pozitívne vplýva aj na užívateľov (vláčnejšia pokožka a jemnejšie vlasy) a navyše majú 6x dlhšiu životnosť, čo im dáva dostatok času na to, aby sa rozptýlili čo najďalej od zdroja a vyplnili celý filtrovaný priestor.

Viac o technológii nanoeTM X: https://bit.ly/34l5T2h

Bez údržby, bez potreby výmeny

NanoeTM X Generator Mark 2 je patentovaný bezfiltrový čistiaci systém, vyrobený z titánu, ktorý nevyžaduje žiadnu údržbu.

NanoeTM X Mark 2

Prezrieť produkty: https://bit.ly/3fJiamF

Niečo navyše 💡

Čistenie pomocou nanoe™ X môže byť v prevádzke súbežne s funkciou chladenia alebo vykurovania, ale môže fungovať aj samostatne vo ventilačnom režime, ako dizajnová interiérová čistička vzduchu, ktorá nezaberá miesto na podlahe. Vďaka tomu umožňuje jednotka Etherea užívateľom súčasne vyriešiť chladenie, vykurovanie a aj čistenie vzduchu len z jedného zariadenia.

4. Nový dizajn

Spoločnosť Panasonic starostlivo navrhla novú jednotku Etherea, aby ponúkla elegantné a štýlové dizajnové riešenie, ktoré je vhodné do každého interiéru. Jej elegantný, jednoliaty a kompaktný dizajn, jednoducho splní požiadavky aj náročnejších moderných priestorov.

 • elegantný vzhľad a lepšie usmernenie vzduchu, pričom hlavná spodná klapke je v celej šírke jednotky
 • nízkohlučná prevádzka s akustickým tlakom v 1m len 19dB(A)
 • kompaktný, úzky dizajn, ktorý úhľadne pasuje na stenu
 • zjednodušený, čistý povrch

Prezrieť produkty: https://bit.ly/3fJiamF

5. Inteligentné ovládanie

Jednotky Etherea majú integrovaný Wi-Fi adaptér, vďaka čomu je možné ich ovládať diaľkovo, pomocou akéhokoľvek smart zariadenia. Prehľadná a užívateľsky jednoduchá aplikácia Panasonic Comfort Cloud, je dostupná pre operačné systémy iOS aj Android. Okrem Wi-Fi ovládania, je možné jednotky pripojiť aj na nadradené vzdialené ovládanie cez BMS (Modbus, KNX).

Niečo navyše 💡

Prostredníctvom aplikácie Panasonic Comfort Cloud je možné prepojiť jednotky Etherea s hlasovým asistentom Amazon Alexa a využívať tak možnosť ovládania jednotky bez nutnosti dvihnúť prst😉.

Prezrieť produkty: https://bit.ly/3fJiamF

Ak zvažujete inštalovať do Vašej domácnosti klimatizáciu, môžete na našich stránkach vyplniť jednoduchý formulár a naša partnerská firma Vám zašle nezáväznú orientačnú cenovú ponuku.

Mám záujem o nezáväznú cenovú ponuku

Novinky v sortimente Vortice

Talianska spoločnosť Vortice, ktorá sa špecializuje na produkty zaisťujúce vyšší komfort pre užívateľov (vetranie, čistenie vzduchu, výrobky pre kúpeľne), uviedla na trh novinky v sortimente „Hygiena“. Predovšetkým sa jedná o tryskové sušiče rúk ECODRY, sušiče vlasov VORTPHON a dávkovače na tekuté mydlo a gél S&G DISPENSER.

Tryskové sušiče rúk ECODRY

Automatické sušiče rúk ECODRY (kód 19236) a ECODRY EC (s EC motorom, kód 19237) sú navrhnuté na záťažové aplikácie v priestoroch na verejných miestach (reštaurácie, hotely, čerpacie stanice, bazény, telocvične, wellness centrá, kúpele atď).

V závislosti od modelu sa mení aj farebné prevedenie – matné čierne (model ECODRY EC) a lesklé biele RAL 9010 (model ECODRY). Vďaka štýlovému dizajnu je možné ich ľahko integrovať do akéhokoľvek priestoru.

Sušiče rúk ECODRY zaistia maximálnu hygienu, keďže vďaka infračervenému snímaču sa aktivujú bez dotyku, iba pohybom rúk. Aktivačnú vzdialenosť infračerveného snímača, je možné nastaviť pri inštalácii od 10 do 20 cm. Čas sušenia je 12-14 sekúnd.

Sušiče rúk ECODRY zabezpečia spoľahlivú, rýchlu a čistú prevádzku. Vďaka týmto sušičom sa vyhnete situácii, keď pri aplikáciách s papierovými utierkami v zásobníku už nie je papier, je zaplnený odpadkový kôš resp. sú použité utierky rozhádzané mimo koša.

Model ECODRY EC je navyše vybavený vysokoúčinným HEPA filtrom, ktorý zachytáva nečistoty v okolitom vzduchu  a zaručuje čistotu vyfukovaného vzduchu. Tieto sušiče majú vysoké krytie (stupeň ochrany pred prachom a vodou) IPX4.

Bezpečnosť sušičov ECODRY je certifikovaná nórskou spoločnosťou NEMKO a je v súlade s medzinárodnými normami.

Nástenné a prenosné sušiče vlasov VORTPHON

Ďalšou novinkou spoločnosti Vortice sú nástenné sušiče vlasov VORTPHON 1200 (výkon 1200 W, kód 70926) a VORTPHON 1600 (výkon 1600 W, kód 70927), vhodné na použitie v hotelových kúpeľniach, penziónoch, lodných kajutách, domácnostiach atď. Model 1600 má navyše prepínač pre voľbu teploty a prietoku vzduchu (teplota: 25°C, 60°C, 80°C). Dĺžka napájacieho káblu je 120-160 cm. Farebné prevedenie – biele, RAL 9010.

K novinkám sa radí aj prenosný sušič vlasov VORTPHON 2000 P (výkon 2000 W, kód 70928), ktorý je vybavený dvoma prepínačmi: voľba teploty (3 úrovne), voľba prietoku vzduchu (2 úrovne). Dĺžka napájacieho káblu je 60-120 cm. VORTPHON 2000 P má vysokokvalitný motor, špeciálne navrhnutý pre profesionálne sušiče vlasov, ktorý je optimalizovaný tak, aby vytváral silný prúd vzduchu s nízkou hlučnosťou. Taktiež disponuje bezpečnostnou tepelnou poistkou na ochranu proti prehriatiu.
Farebné prevedenie – čierne, RAL 9005.

Dávkovač mydla a gélu S&G DISPENSER

Novinkou v ponuke sú taktiež automatické dávkovače mydla S&G DISPENSER (kód 19238). Tento dávkovač je vhodný aj na gél (napr. antibakteriálny alebo dezinfekčný gél), ktorý je tekutejší, než mydlo.

S&G DISPENSER zaručí maximálnu hygienu, keďže vďaka infračervenému snímaču sa aktivuje bez dotyku. Tento prémiový výrobok má zabudovaný ukazovateľ hladiny náplne. Dávku mydla alebo gélu a aktivačnú vzdialenosť je možné nastaviť pri inštalácii.

Vďaka svojmu dizajnu a malým rozmerom je možné integrovať tieto dávkovače do akéhokoľvek prostredia. Vďaka nástennej montáži, nezaberajú miesto na umývadle.

Nástenný automatický dávkovač mydla alebo gélu je perfektným doplnkom k sušičom rúk VORTICE.

Čistý vzduch bez alergénov a peľov alebo ako na úsporné vetranie rekuperačnou jednotkou

Stálo sa Vám niekedy, že pri dlhšom pobyte v uzavretom priestore, napríklad pri homeoffice, pociťujete únavu, zníženú produktivitu či bolesti hlavy? Tieto príznaky sú okrem iného zapríčinené absenciou čerstvého vzduchu v miestnosti. Riešenie však existuje a spočíva v pravidelnom vetraní miestností a to najlepšie rekuperačnou jednotkou.

V tomto článku sa dozviete, prečo je vetranie rekuperačnou jednotkou účinnejšie a úspornejšie, než vetranie oknami, ako funguje rekuperačná jednotka a prečo si ju zaobstarať?

Chcem cenovú ponuku zadarmo

1. Prečo je dôležité pravidelne vetrať?

Všetky moderné stavby sú vzduchotesné, a preto sa bez vetrania v dnešnej dobe nezaobídeme. Pri absencii riadneho vetrania sa zvyšuje podiel CO₂ vo vzduchu a vlhkosť v miestnostiach, čo následne vedie k tvorbe plesní, alergénov a roztočov.

Vetranie oknami už v dnešnej dobe moderných stavieb jednoducho nestačí. Vzduch, ktorý sa dostane zvonku po otvorení okna, nie je zbavený prachových častíc, zápachu, peľu či alergénov. Navyše teplota prívodného vzduchu je závislá na vonkajšej teplote. Preto sa stáva, že sa v lete pri vetraní dovnútra dostane horúci vzduch a v zime extrémne chladný, čo vytvára dodatočné náklady za vykurovanie.

Vetranie rekuperačnou jednotkou je jednoznačne účinnejšie a úspornejšie ako vetranie oknami. Vďaka rekuperačnej jednotke odstránite nadbytočnú vlhkosť, získate čistý vzduch bez alergénov  a peľu a ušetríte za energie.

Chcem cenovú ponuku zadarmo

2. Ako funguje rekuperačná jednotka?

Rekuperačná jednotka zabezpečuje prívod čerstvého a čistého vzduchu do priestoru, zatiaľ čo odvádza vydýchaný vzduch a nežiaducu vlhkosť vytvorenú pri varení, praní či kúpaní. Vytvára tak zdravú a príjemnú vnútornú klímu a šetrí energiu, pretože využíva teplo odsávaného vzduchu pre ohrev prívodného čerstvého vzduchu.

Pri výbere rekuperačnej jednotky je nutné zvážiť jej vzduchový výkon, formu inštalácie, materiál rekuperátora (výmenníka tepla) a tiež hlučnosť.

Chcem cenovú ponuku zadarmo

3. V čom je výnimočná rekuperačná jednotka Dantherm HCV 400?

Na trhu vzduchotechniky v oblasti riadeného vetrania pre priestory s plochou do cca 160m2 vyniká dánska rekuperačná jednotka Dantherm HCV 400, ktorá ponúka energeticky úsporné vetranie s účinnosťou rekuperácie až 96% a disponuje certifikáciou Passive House Institute.

Rekuperačná jednotka Dantherm HCV 400 má zabudovaný snímač vlhkosti (RH), ktorý sa využíva pri riadení podľa skutočnej potreby. Tento snímač priebežne sleduje vlhkosť odvádzaného vzduchu a zodpovedajúcim spôsobom upravuje vzduchový výkon.

Taktiež umožňuje použiť snímač kvality vzduchu VOC, na základe ktorého sa prispôsobí vzduchový výkon v závislosti na množstve znečisťujúcich látok vo vzduchu (CO₂, organické výpary atď.) a tak pomáha predísť pocitu únavy, zníženej produktivite, bolestiam hlavy z dôvodu absencie čerstvého vzduchu.

Ďalšou možnou výbavou je entalpický rekuperátor, ktorý umožní rekuperovať nielen teplotu, ale aj vlhkosť z odsávaného vzduchu a zabezpečiť tak komfortné podmienky pre užívateľov.

Až 11 rôznych týždenných programov umožňuje užívateľovi nastaviť riadenie rekuperačnej jednotky podľa vlastných potrieb.

Ovládanie rekuperačnej jednotky je veľmi jednoduché. Zariadenie možno ovládať pomocou diaľkového ovládača alebo pomocou mobilnej aplikácie Dantherm Residential.

Rekuperačná jednotka Dantherm je ultratichá a jej prevádzka nespôsobuje hlukové zaťaženie, ktoré je typické pre vetranie oknami.

Existujú dve možnosti inštalácie jednotiek HCV 400 – zavesenie na stenu alebo inštalácia do štandardného skriňového modulu s rozmerom 600x600mm.

Chcem cenovú ponuku zadarmo

4. Údržba jednotky

Čo sa týka údržby, rekuperačné jednotky HCV vyžadujú iba jedinú činnosť údržby a tou je kontrola / výmena vzduchových filtrov približne dvakrát do roka, keď sa ozve alarm z jednotky. Proces výmeny spočíva v odklopení krytu, výmene filtrov a resetovaní časovača filtrov na vstavanom ovládacom paneli.

5. Koľko stojí rekuperačná jednotka Dantherm HCV?

Investícia do rekuperačnej jednotky sa skladá z ceny rekuperačnej jednotky (zariadenia) a ceny inštalácie. Cena zariadenia sa pohybuje od 2 000€. Pre prehľad všetkých jednotiek a cien navštívte náš web: https://www.klimavex.sk/vetranie/danthermrekuperacia/.

Na nákup rekuperačnej jednotky Dantherm HCV poskytujeme zľavu 10%.
Cena inštalácie je pre každú domácnosť individuálna a pre vypracovanie cenovej ponuky na inštaláciu, je potrebná technická obhliadka inštalačnou firmou.

Pre viac informácií prosím vyplňte formulár „Chcem cenovú ponuku zadarmo“, my sa s Vami následne spojíme a spoločne pre Vás nájdeme najlepšie riešenie.

Chcem cenovú ponuku zadarmo

Panasonic nanoeX – potvrdený inhibičný účinok na nový koronavirus

Bez ohľadu na to, kde sa nachádzate, vzduch je neoddeliteľnou súčasťou vášho života.
Pomocou technológie nanoeX sa spoločnosť Panasonic usiluje zabezpečiť, aby sa každý človek mohol tešiť lepšiemu zdraviu a komfortu.

Nechajte Panasonic, aby sa postaral o kvalitu vzduchu
v interiéri

Technológia nanoeX dokáže eliminovať široké spektrum baktérií, vírusov, znečisťujúcich látok a odstraňuje rôzne pachy z prostredia. Táto patentovaná technológia je schopná zabezpečiť lepšiu kvalitu vzduchu v domácnostiach aj komerčných priestoroch.

7 účinkov jedinečnej technológie spoločnosti Panasonic – nanoeX

Technológia nanoeX prináša prírodný čistiaci prostriedok – hydroxylové radikály (OH radikály) do interiéru, aby pomohla vytvoriť ideálne prostredie. Technológia hydroxylových radikálov neutralizuje škodliviny, vírusy a baktérie, čím čistí vzduch a zbavuje ho zápachu. Táto vyspelá nanotechnológia dokáže redukovať znečisťujúce látky aj z hustých tkanín (závesov, roliet, kobercov), tvrdých povrchov a samozrejme zo vzduchu, ktorý dýchame.

Systém čistenia vzduchu nanoeX je účinný proti 99% určitých poletujúcich
a priľnavých plesní, vírusov, baktérií a peľových alergénov.

Nezávislé výsledky testov potvrdzujú inhibičný účinok klimatizácií Panasonic s nanoeX technológiou na nový koronavírus (SARS-CoV-2).

Spoločnosť Texcell, globálna zmluvná výskumná organizácia, potvrdila u klimatizácií s technológiou nanoeX až 91,4%  inhibičný účinok na nový koronavírus (SARS-CoV-2) v priestore 6,7 m3 za dobu 8 hodín.

Ako udržuje technológia nanoeX čistý a zdravý vzduch?

nanoeX zachytáva baktérie -> OH radikály berú baktériám vodík -> OH radikály transformujú vodík v baktériách na vodu a potláčajú bakteriálnu aktivitu. Za 1 sekundu dokáže technológia nanoeX vyprodukovať 4,8 mld. OH radikálov. Väčšie množstvo radikálov zvyšuje účinnosť odstránenia znečisťujúcich látok.

Ako udržuje nanoeX vzduch čerstvý a čistý

V septembri 2020 overila spoločnosť Panasonic v spolupráci so spoločnosťou Texcell, inhibičný účinok technológie nanoeX s výhodami hydroxylových radikálov, na nový koronavírus pomocou generátoru nanoeX v malom testovacom priestore (45l). Pre ďalšie skúmanie, si vyžiadala spoločnosť Panasonic testovanie pomocou klimatizácie s nanoeX technológiou vo väčšom priestore. Po vykonaní testov spoločnosť Texcel potvrdila, že klimatizácia s nanoeX má 91,4% inhibičný účinok na nový koronavírus,
v skutočnom priestore 6,7 m3 za dobu 8 hodín.

Efektivita technológie nanoeX bola testovaná externými laboratóriami
v Nemecku, Dánsku, Malajzii a Japonsku. Túto technológiu je možné využívať ako v domácnostiach, tak aj v komerčných priestoroch, kde je požadovaná vyššia kvalita vzduchu, napr. kancelárie, nemocnice, zdravotnícke strediská
a hotely.

Klimatizácia Panasonic ETHEREA so systémom čistenia vzduchu nanoeX:

 • Ekologické chladivo R32
 • Aerowings: kontrola smeru prúdenia vzduchu
 • Jemné suché chladenie: prevencia rýchleho zníženia vlhkosti v miestnosti
 • Silnejší prúd vzduchu: rýchle dosiahnutie požadovanej teploty
 • Super tichá prevádzka (iba 19 dB)
 • Ovládanie cez internet
 • Nulová potreba údržby (technológia nanoeX nevyužíva filtračný systém a jedná sa o riešenie vyrobené z titánu, ktoré nevyžaduje údržbu).

Efektívna ochrana pred COVID-19

Čistý a dezinfikovaný vzduch prispieva ku kvalitnému a zdravému pobytu osôb v domácnostiach, kanceláriách, či v akýchkoľvek iných uzavretých priestoroch.

Jednoduché vetranie čerstvým vzduchom NEZABEZPEČÍ dostatočne čisté prostredie – baktérie, vírusy a iné škodlivé mikročastice sa nachádzajú aj
v ovzduší.

Pre ochranu pred baktériami a vírusmi je potrebné vzduch čistiť
a dezinfikovať. Spoločnosť Vortice, zaoberajúca sa viac ako 60 rokov výrobou produktov pre zabezpečenie kvalitného ovzdušia a komfortnej klímy, uviedla na trh 2 novinky, ktoré dokážu zachytiť až 99,995% mikročastíc rôznych vírusov, vrátane vírusu SARS-CoV-2, ktoré spôsobuje ochorenie COVID-19.

Čistička vzduchu pre domáce a komerčné použitie VORTICE DEPURO PRO

Čističky vzduchu sú vďaka HEPA filtrom schopné zachytiť nečistoty ako peľ, spóry, kvapky a mikročastice, ktoré sú potenciálnymi nosičmi vírusov
a baktérií, čím dochádza k značnému zníženiu rizika tvorby alergií, astmy, respiračných problémov a infekcií.


Čistička VORTICE DEPURO PRO obsahuje dva absolútne filtre HEPA najvyššej triedy H14 ktoré sú schopné zachytiť až do 99,995% mikročastíc (≤ 0.3μm, vrátane vírusu SARS-CoV-2 ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19)
z čisteného vzduchu. Vytvára sa tak efektívna bariéra proti nosičom, cez ktoré sa vírus čiastočne šíri. Vďaka tomu dokáže použitie čističiek DEPURO PRO značne znížiť koncentráciu vírusov v ovzduší a znižuje sa tak riziko prenosu infekcie.


Účinnosť proti patogénnym mikroorganizmom, zahŕňajúcim vírus spôsobujúci ochorenie COVID-19, je u modelov DEPURO PRO EVO umocnená použitím fotokatalytického modulu – kt. dezinfikuje vzduch pomocou fotokatalýzy.

Efektivita katalytického modulu je certifikovaná Univerzitou v Miláne
v spolupráci s Oddelením biomedicínskych a klinických vied v nemocnici „Luigi Sacco“ v Miláne.

Využitie: lekárne, laboratóriá, kancelárie, čakárne, školy a škôlky, reštaurácie a bary, obchody, telocvične a fitness centrá, kozmetické salóny

👍 Redukcia mikroorganizmov vo vzduchu, vďaka použitiu dvoch vysokoúčinných absolútnych filtrov HEPA najvyššej triedy H14, schopných zachytiť až do 99,995% mikročastíc (≤0.3μm).

👍 Dezinfekcia vzduchu vďaka fotokatalytickému modulu (modely EVO), ktorý odstraňuje nečistoty, zápach a mikroorganizmy, ktoré sú potenciálnym zdrojom rôznych infekcií.

👍 Znížená spotreba energie vďaka vysokoúčinným ventilátorom
s bezkefovým EC motorom.

👍 Ľahké použitie vďaka systému Plug and Play (kábel do zásuvky).

👍 Jednoduchá mobilita vďaka 4 kolieskam s možnosťou uzamknutia pre vyššiu bezpečnosť.

👍 Jednoduché a intuitívne ovládanie pomocou integrovaného ovládacieho panelu.

👍 Nenáročná údržba – 1) signalizácia potreby výmeny filtra na ovládacom paneli, 2) ľahká výmena filtrov a fotokatalytického modulu (modely EVO), vďaka rýchlo odnímateľným panelom.

👍 Vysoká odolnosť vďaka robustnému dizajnu a konštrukcii navrhnutej aj pre priemyselný sektor (pevné opláštenie, vysoká odolnosť voči nárazom
a korózii).

Cena: od 1.965 € vrát. DPH

https://www.klimavex.sk/vetranie/cisticky-vzduchu/pro/

Germicídny UV-C žiarič pre dezinfekciu vzduchu a povrchov VORTICE UVLOGIKA SYSTEM

Germicídne ultrafialové žiarenie je bezpečným a efektívnym spôsobom, vychádzajúcim z prirodzeného účinku slnečného žiarenia, na elimináciu kontaminantov v priestoroch. UV-C žiarenie je navyše bezpečné pre životné prostredie (neprodukuje ozón ani chemikálie).

UVLOGIKA SYSTEM je navrhnutý pre dezinfekciu ovzdušia a povrchov
v domácich, komerčných alebo priemyselných priestoroch. Dokáže za krátky čas eliminovať až 99% baktérií, vírusov, plesní, choroboplodných zárodkov, patogénov a iných mikroorganizmov, pričom nevytvára žiadne emisie ozónu, čím je proces bezpečnejší a má minimálny vplyv na životné prostredie.

UVLOGIKA SYSTEM má účinnosť žiarenia až 220μW / cm2, vďaka čomu dokáže už za 8 minút vyvinúť na povrchoch vzdialených 2m dávku žiarenia 264J / m2 a tým eliminovať až 99% množstva rôznych vírusov
a baktérií, vrátane vírusu Sars-CoV-2, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19.

Využitie: obchody a komerčné priestory, kancelárie a zasadacie miestnosti, reštaurácie a bary, letiská a stanice, čakárne a spoločenské miestnosti, školy a učebne, telocvične a šatne, štúdiá krásy, kaderníctva a spa.

👍 Okamžitý a konštantný účinok – už za 8 minút dokáže UVLOGIKA SYSTEM eliminovať až 99% baktérií, plesní, vírusov, choroboplodných zárodkov, patogénov a iných mikroorganizmov, vrátane vírusu SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19.

👍 Vysoká účinnosť – UVLOGIKA SYSTEM vyžaruje UV-C lúče s vlnovou dĺžkou 253,7nm, ktoré zaistia elimináciu 99% mikroorganizmov v krátkom čase.

👍 Bez ozónu – UVLOGIKA SYSTEM dezinfikuje účinne, bez uvoľňovania akejkoľvek chemikálie.

👍 Priebežná dezinfekcia – pri kombinácii so snímačom pohybu je UVLOGIKA SYSTEM vhodný aj na priebežnú dezinfekciu verejných priestorov, ako sú napr. toalety na čerpacích staniciach, autobusové, vlakové stanice a letiská (ak sú zabezpečené pravidlá bezpečnej prevádzky).

👍 Bez rušivého a environmentálneho dopadu na okolie – zariadenie neprodukuje žiadny hluk, zápach, nevytvára emisie žiadneho plynu ani iné zdraviu škodlivé látky a nevíri prach.

👍 Nízke prevádzkové náklady – nízka spotreba (36W) a dlhá životnosť UV-C žiariviek (cca 9000h) v UVLOGIKA SYSTEM prispievajú k zníženiu prevádzkových nákladov na dezinfekciu.

Cena: 362,40 € vrát. DPH

https://www.klimavex.sk/vetranie/cisticky-vzduchu/uvlogika/