Rekuperačné jednotky – KLIMAVEX blog

Pravidlá súťaže o vypracovanie projektu na rekuperačnú jednotku Dantherm Residential

1. Názov súťaže

Názov propagačnej súťaže je ,,SÚŤAŽ O 3x PROJEKT REKUPERÁCIE ZADARMO S FANPAGE KLIMAVEX a.s.“. Cieľom organizovania uvedenej spotrebiteľskej súťaže je rozšíriť všeobecné povedomie o vetraní s rekuperáciou tepla pomocou rekuperačných jednotiek Dantherm Residential a podporiť fanúšikovskú stránku KLIMAVEX a.s. na Facebooku.

2. Organizátor súťaže

Propagačnú súťaž „SÚŤAŽ O 3x PROJEKT REKUPERÁCIE ZADARMO S FANPAGE KLIMAVEX a.s.“ organizuje spoločnosť KLIMAVEX a.s. so sídlom Alejová 2, 040 11 Košice – mestská časť Juh, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v odd. Sa, vložka 1536/V (ďalej len „organizátor“). Súťaž sa riadi výlučne týmito pravidlami, ktoré popisujú práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá súťaže (ďalej len „súťaž“).

3. Poskytovateľ výhier

Poskytovateľom výhry je spoločnosť KLIMAVEX a.s.. Výhry sú v ďalšom texte označené slovom výhra alebo cena v adekvátnom gramatickom tvare.

4.Všeobecné pokyny

Účastník sa zaväzuje dodržiavať podmienky tejto súťaže. Ak spoločnosť zistí, že boli porušené podmienky účasti v súťaži, má právo účastníka zo súťaže diskvalifikovať.

5. Trvanie spotrebiteľskej súťaže

Do propagačnej súťaže je možné zapojiť sa od 22.11.2021 do 17.12.2021 a prebieha na oficiálnej fanúšikovskej stránke spoločnosti KLIMAVEX a.s. na Facebooku (https://www.facebook.com/klimavex/). Súťažiaci sú o súťaži informovaní prostredníctvom sociálnej siete Facebook.

6. Pravidlá súťaže

6.1 Do súťaže o projekt rekuperácie zadarmo a zľavu -25% na rekuperačnú jednotku Dantherm Residential sa môže zapojiť každý užívateľ Facebooku tak, že do komentára priamo pod súťažný príspevok (NIE pod zdieľané príspevky) správne odpovie na súťažnú otázku: Akú maximálnu tepelnú účinnosť v % dosahujú rekuperačné jednotky Dantherm Residential?

6.2 Do súťaže sa môže každý užívateľ zapojiť len raz. Duplicitné komentáre nebudú brané do úvahy.

6.3 Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci organizátora, ani ich rodinní príslušníci. Takíto súťažiaci nebudú zaradení do súťaže.

6.4  Výhercov súťaže vyžrebuje organizátor súťaže, a to náhodným žrebom spomedzi všetkých správnych odpovedí, ktoré pod príspevkom budú do dátumu ukončenia propagačnej súťaže.

7. Výhry / ceny

7.1 Výhrou v súťaži je projekt na rekuperáciu zadarmo a zľava -25% na rekuperačnú jednotku Dantherm Residential. Žrebujú sa celkovo traja výherci, ktorí budú mať nárok na jeden projekt a zľavu na jedno zariadenie.

7.2 Vyhlásenie víťaza súťaže prebehne dňa 17.12.2021.

7.3 Výhercov bude na sociálnej sieti kontaktovať facebooková stránka KLIMAVEX a.s. označením v komentári alebo v príspevku alebo súkromnou správou.

7.4 Podrobné informácie o výhre a jej prevzatí sa s výhercami dohodnú v bližšej komunikácii prostredníctvom súkromných správ alebo e-mailu.

7.5 Výhra je nevymeniteľná a nemožno ju vymeniť za hotovosť ani inú formu kompenzácie.

8. Odovzdanie výhry

Organizátor si pred odovzdaním výhry vyhradzuje právo vyzvať výhercu k preukázaniu skutočnosti, že je osobou, ktorá bola vyžrebovaná. V sporných prípadoch si organizátor vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou. Výhra bude výhercovi odovzdaná osobne alebo zaslaním poštou.

9. Zodpovednosť organizátora súťaže

Na výhry nevzniká právny nárok. V zmysle ustanovenia § 845 Občianskeho zákonníka v platnom znení nemožno výhry vymáhať a to ani prostredníctvom súdu. Výherca nemôže postúpiť výhru na inú osobu. Organizátor nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou v súťaži. Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými spotrebiteľom, účastníkom alebo výhercom, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry.

Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť telefónnych liniek, emailových kont a zariadení, za poštové služby ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje priamo sám. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za prípadnú stratu, poškodenie či zničenie výhry alebo nesprávne doručenie výhry spôsobené nepresnou poštovou adresou a poštovou prepravou na adresu výhercu. Nebezpečenstvo škody na hlavných výhrach prechádza na výhercu okamihom ich prevzatia. Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody v súvislosti s užívaním výhier.

10. Osobné údaje a osobnostné práva

Každý účastník tejto súťaže dáva svoj bezvýhradný súhlas na použitie a spracovanie osobných údajov poskytnutých pre túto súťaž ako aj bezvýhradné použitie fotografického a video materiálu zhotoveného pri odovzdávaní výhry na ďalšie reklamné a propagačné účely organizátora súťaže, ako aj pre spolupracujúce subjekty v tejto súťaži. Poskytnutie údajov je dobrovoľné. Osobné údaje účastníkov súťaže budú použité v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších zmien. Účastník súťaže zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé. Účastník súťaže zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že bol organizátorom oboznámený s podmienkami spracúvania svojich osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov. Účastník súťaže súhlasí s pravidlami tejto súťaže a tieto bude dodržiavať. Výherca zapojením sa do súťaže udeľuje svoj súhlas na bezplatné poskytnutie alebo zverejnenie svojich osobných údajov a fotografie resp. ďalších zvukových a obrazových záznamov organizátorom súťaže v rozsahu: meno, priezvisko, bydlisko na propagačné, reklamné a marketingové účely spojené s vyhodnotením súťaže a propagáciou organizátora a jeho služieb, tieto ďalej uverejňovať a šíriť v masmédiách, v hromadných informačných prostriedkoch a iných audio, foto a video materiáloch.

11. Dane

Usporiadateľ nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

12. Osobitné ustanovenia

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto spotrebiteľskej súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo z dôvodov hodných osobitného zreteľa kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť spotrebiteľskú súťaž. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie
organizátora súťaže konečné a záväzné. Ak sa organizátor súťaže dozvie, že výherca na účely súťaže poskytol nepravdivé údaje alebo informácie, organizátor súťaže bude oprávnený vylúčiť takéhoto výhercu zo súťaže, pričom jeho nárok na výhru tým zaniká. Na propagačnú spotrebiteľskú súťaž sa vzťahujú ustanovenia § 3 ods. 5 Zákona č.171/2005 Z.z. o hazardných hrách a zmene a doplnení niektorých zákonov.

Čistý vzduch bez alergénov a peľov alebo ako na úsporné vetranie rekuperačnou jednotkou

Stálo sa Vám niekedy, že pri dlhšom pobyte v uzavretom priestore, napríklad pri homeoffice, pociťujete únavu, zníženú produktivitu či bolesti hlavy? Tieto príznaky sú okrem iného zapríčinené absenciou čerstvého vzduchu v miestnosti. Riešenie však existuje a spočíva v pravidelnom vetraní miestností a to najlepšie rekuperačnou jednotkou.

V tomto článku sa dozviete, prečo je vetranie rekuperačnou jednotkou účinnejšie a úspornejšie, než vetranie oknami, ako funguje rekuperačná jednotka a prečo si ju zaobstarať?

Chcem cenovú ponuku zadarmo

1. Prečo je dôležité pravidelne vetrať?

Všetky moderné stavby sú vzduchotesné, a preto sa bez vetrania v dnešnej dobe nezaobídeme. Pri absencii riadneho vetrania sa zvyšuje podiel CO₂ vo vzduchu a vlhkosť v miestnostiach, čo následne vedie k tvorbe plesní, alergénov a roztočov.

Vetranie oknami už v dnešnej dobe moderných stavieb jednoducho nestačí. Vzduch, ktorý sa dostane zvonku po otvorení okna, nie je zbavený prachových častíc, zápachu, peľu či alergénov. Navyše teplota prívodného vzduchu je závislá na vonkajšej teplote. Preto sa stáva, že sa v lete pri vetraní dovnútra dostane horúci vzduch a v zime extrémne chladný, čo vytvára dodatočné náklady za vykurovanie.

Vetranie rekuperačnou jednotkou je jednoznačne účinnejšie a úspornejšie ako vetranie oknami. Vďaka rekuperačnej jednotke odstránite nadbytočnú vlhkosť, získate čistý vzduch bez alergénov  a peľu a ušetríte za energie.

Chcem cenovú ponuku zadarmo

2. Ako funguje rekuperačná jednotka?

Rekuperačná jednotka zabezpečuje prívod čerstvého a čistého vzduchu do priestoru, zatiaľ čo odvádza vydýchaný vzduch a nežiaducu vlhkosť vytvorenú pri varení, praní či kúpaní. Vytvára tak zdravú a príjemnú vnútornú klímu a šetrí energiu, pretože využíva teplo odsávaného vzduchu pre ohrev prívodného čerstvého vzduchu.

Pri výbere rekuperačnej jednotky je nutné zvážiť jej vzduchový výkon, formu inštalácie, materiál rekuperátora (výmenníka tepla) a tiež hlučnosť.

Chcem cenovú ponuku zadarmo

3. V čom je výnimočná rekuperačná jednotka Dantherm HCV 400?

Na trhu vzduchotechniky v oblasti riadeného vetrania pre priestory s plochou do cca 160m2 vyniká dánska rekuperačná jednotka Dantherm HCV 400, ktorá ponúka energeticky úsporné vetranie s účinnosťou rekuperácie až 96% a disponuje certifikáciou Passive House Institute.

Rekuperačná jednotka Dantherm HCV 400 má zabudovaný snímač vlhkosti (RH), ktorý sa využíva pri riadení podľa skutočnej potreby. Tento snímač priebežne sleduje vlhkosť odvádzaného vzduchu a zodpovedajúcim spôsobom upravuje vzduchový výkon.

Taktiež umožňuje použiť snímač kvality vzduchu VOC, na základe ktorého sa prispôsobí vzduchový výkon v závislosti na množstve znečisťujúcich látok vo vzduchu (CO₂, organické výpary atď.) a tak pomáha predísť pocitu únavy, zníženej produktivite, bolestiam hlavy z dôvodu absencie čerstvého vzduchu.

Ďalšou možnou výbavou je entalpický rekuperátor, ktorý umožní rekuperovať nielen teplotu, ale aj vlhkosť z odsávaného vzduchu a zabezpečiť tak komfortné podmienky pre užívateľov.

Až 11 rôznych týždenných programov umožňuje užívateľovi nastaviť riadenie rekuperačnej jednotky podľa vlastných potrieb.

Ovládanie rekuperačnej jednotky je veľmi jednoduché. Zariadenie možno ovládať pomocou diaľkového ovládača alebo pomocou mobilnej aplikácie Dantherm Residential.

Rekuperačná jednotka Dantherm je ultratichá a jej prevádzka nespôsobuje hlukové zaťaženie, ktoré je typické pre vetranie oknami.

Existujú dve možnosti inštalácie jednotiek HCV 400 – zavesenie na stenu alebo inštalácia do štandardného skriňového modulu s rozmerom 600x600mm.

Chcem cenovú ponuku zadarmo

4. Údržba jednotky

Čo sa týka údržby, rekuperačné jednotky HCV vyžadujú iba jedinú činnosť údržby a tou je kontrola / výmena vzduchových filtrov približne dvakrát do roka, keď sa ozve alarm z jednotky. Proces výmeny spočíva v odklopení krytu, výmene filtrov a resetovaní časovača filtrov na vstavanom ovládacom paneli.

5. Koľko stojí rekuperačná jednotka Dantherm HCV?

Investícia do rekuperačnej jednotky sa skladá z ceny rekuperačnej jednotky (zariadenia) a ceny inštalácie. Cena zariadenia sa pohybuje od 2 000€. Pre prehľad všetkých jednotiek a cien navštívte náš web: https://www.klimavex.sk/vetranie/danthermrekuperacia/.

Na nákup rekuperačnej jednotky Dantherm HCV poskytujeme zľavu 10%.
Cena inštalácie je pre každú domácnosť individuálna a pre vypracovanie cenovej ponuky na inštaláciu, je potrebná technická obhliadka inštalačnou firmou.

Pre viac informácií prosím vyplňte formulár „Chcem cenovú ponuku zadarmo“, my sa s Vami následne spojíme a spoločne pre Vás nájdeme najlepšie riešenie.

Chcem cenovú ponuku zadarmo

Rekuperačné jednotky Dantherm – najlepšie riešenie pre vytvorenie optimálnej klímy

Predstavte si plastové vrece, ktoré je hore zaviazané s minimálnym prístupom vzduchu. V takom imaginárnom vreci sa nachádzajú všetky moderné nízkoenergetické a pasívne domy. Minimalizácia tepelných strát v novostavbách je prioritou, čím sa moderné stavby stávajú prakticky vzduchotesnými a je nutné ich každý deň riadne vetrať. Ak by ventilácia neprebiehala, v takto uzavretom priestore by sa rýchlo zvyšovala vlhkosť, podiel CO2 vo vzduchu a dochádzalo by k rozširovaniu plesní, alergénov a roztočov. Najlepšou a najúspornejšou voľbou vetrania je rekuperačná jednotka.

 

Ako funguje rekuperačná jednotka?

Rekuperačná jednotka zabezpečuje riadené vetranie pomocou ventilátorov, pričom pomocou tepelného výmenníka (rekuperátora) dokáže využiť teplo z odvádzaného znehodnoteného vzduchu, a predať ho privádzanému čerstvému vzduchu.

Prečo je vetranie rekuperačnou jednotkou lepšie, než vetranie oknami?

Pri vetraní pomocou okien sa do interiéru dostáva hluk, prípadne pachy, nečistoty a vnútorný vzduch sa ochladzuje, čím sa zvyšujú náklady na vykurovanie. Tieto nevýhody pri vetraní rekuperačnou jednotkou nevznikajú. Vďaka rekuperácii tepla sa obmedzuje ochladzovanie priestoru a vďaka vzduchovým filtrom sa do vetraného priestoru dostáva čistejší vzduch, bez alergénov a peľov a vytvára sa tak komfortná klíma vhodná aj pre alergikov a astmatikov.

 

Riadenie podľa skutočnej potreby

Rekuperačné jednotky Dantherm sú štandardne vybavené snímačom relatívnej vlhkosti (RH) a ako doplnkové príslušenstvo je možné taktiež použiť snímač kvality vzduchu VOC. Vďaka týmto snímačom jednotka dokáže priebežne monitorovať vnútornú vlhkosť a/alebo kvalitu vnútorného ovzdušia (výpary z umelých alebo prírodných organických látok) a prispôsobovať tak vetranie potrebám vnútorného priestoru, čím sa zníži spotreba energie v období, kedy je nízka potreba vetrania.

 

Rekuperácia vlhkosti pomocou entalpického rekuperátora

Niektoré modely rekuperačných jednotiek je možné dodať prípadne vybaviť entalpickým rekuperátorom, ktorý z odsávaného vzduchu okrem rekuperácie tepla, zabezpečuje aj rekuperáciu vlhkosti. Špeciálna polymérová membrána zabezpečuje prenos tepla a vlhkosti, no zabraňuje prenosu pachov, organických látok, plynov, mikróbov. Obrovskou výhodou entalpického rekuperátora je to, že v zimnom období (kedy vďaka vykurovaniu a nízkej vonkajšej vlhkosti, dochádza k nežiaducemu vysúšaniu vnútorného vzduchu) dokáže spätným získavaním vlhkosti, čiastočne optimalizovať vnútornú klímu (čiastočne zvýšiť vnútornú vlhkosť). V lete, keď je vonkajší vzduch teplý a vlhký, dochádza k čiastočnému „odvlhčeniu – zníženiu vlhkosti“ a zníženiu teploty privádzaného vzduchu, vďaka čomu entalpický rekuperátor prispieva k vytvoreniu príjemnej vnútornej klímy.

                   

Výhody a vlastnosti rekuperačných jednotiek Dantherm

 • vysoká flexibilita pri inštalácii (univerzálne prevedenie HCV – montáž na stenu v ľavej alebo pravej konfigurácii, resp. HCC2 – montáž do podhľadu alebo na stenu)
 • vysokoúčinný protiprúdový hliníkový alebo plastový rekuperátor s účinnosťou až do 96% (v závislosti od modelu)
 • voliteľný entalpický rekuperátor (pri niektorých modeloch)
 • zabudované účinné panelové filtre G4 s hrúbkou 50mm, voliteľný vysokoúčinný peľový filter F7 pre čerstvý vzduch
 • 3 režimy riadenia: riadenie na základe skutočnej potreby (vetranie riadené automaticky podľa nameraných hodnôt vlhkosti, CO2, VOC), manuálne riadenie (manuálna voľba otáčok ventilátorov 1/2/3 + boost) alebo automatické riadenie pomocou týždenného programu (možnosť využiť preddefinované programy alebo nastaviť vlastný)
 • automatický a manuálny obtok (free-cooling)
 • automatická protimrazová ochrana rekuperátora (ochrana jednotky pri nízkych vonkajších teplotách)
 • zabudovaný Modbus TCP/IP protokol
 • možnosť bezdrôtového ovládania pomocou smart zariadení (aplikácia Dantherm Residential)

 • špeciálne pracovné režimy: krbový režim (krátkodobé vytvorenie pretlaku, pre podporu zapálenia ohňa v krbe), režim dovolenka (udržiavanie teploty, vlhkosti a prevetrávanie priestoru pri zníženej spotrebe energie)
 • veľké množstvo príslušenstva (predohrev, dohrev, klapky, snímače, filtre, regulátory a iné)

V širokom sortimente spoločnosti Dantherm nájdete ideálne riešenia vetrania rodinných domov, apartmánov, bytov alebo bytových domov.

Rekuperačné jednotky Dantherm riešia problém s efektívnym vetraním

Moderné bývanie si žiada moderné riešenia. Klasické vetranie prúdením vzduchu cez otvorené okno je už dávno minulosťou. Straty tepla a neefektívnosť sú len malými nedostatkami v porovnaní s možnými roztočmi a plesňami. Rekuperačná jednotka Dantherm dokáže vyriešiť všetky tieto problémy.

Výmenník tepla resp. rekuperátor, dokáže minimalizovať tepelné straty tým, že teplo z odvádzaného vzduchu akumuluje a spätne ho odovzdáva do čerstvého vzduchu z vonkajšieho prostredia. Takýmto vetraním sa miestnosť neochladí tak razantne, ako pri obyčajnom vetraní cez otvorené okná.

Rekuperačná jednotka Dantherm navyše riadi vetranie automaticky. Prívod čerstvého vzduchu a odvádzanie vydýchaného vzduchu spolu s nadbytočnou vlhkosťou z prania, varenia alebo zo sprchy sa deje bez potreby zásahu užívateľa, len na základe vopred nastavených hodnôt. Klíma vo vašom byte alebo dome je tak vďaka automatickým procesom vetrania s rekuperáciou, neustále príjemná a neškodlivá.

Pokračovať v čítaní „Rekuperačné jednotky Dantherm riešia problém s efektívnym vetraním“